Ytringsfrihetens vilkår

Vilkårene for ytringsfrihet i Norge er i stadig endring, og har de siste ti årene blitt påvirket av dramatiske hendelser og dyptgripende utviklingstrekk. Dette prosjektet vil undersøke ytringsfrihetens status i Norge med utgangspunkt i sentrale endringsprosesser knyttet til flerkultur, digitalisering, kontroll og arbeidsliv.

Les mer...

Flerkultur

Prosjektet skal undersøke i hvilken grad kulturelle og religiøse forhold er årsak til selvsensur hos både majoritets- og minoritetsbefolkningen. Prosjektet skal også undersøke i hvilken grad diskriminering er årsak til begrensing av ytringsfriheten og tilgang til offentligheten for ulike grupper i minoritetsbefolkningen.  

Les mer...

Digitalisering og en endret medievirkelighet

Internett og fremveksten av sosiale medier har grunnleggende endret medielandskapet og infrastrukturen for ytringsfrihet. Prosjektet vil blant annet se på hvordan digitalisering utfordrer den kritiske journalistikken, maktforhold og ytringsmuligheter.

Les mer...

Sikkerhet kontroll og overvåkning

Hendelser som terroren 22.juli og Edward Snowdens avsløringer om overvåkning har bidratt til fornyet oppmerksomhet rundt overvåkning og kontroll. Prosjektet vil undersøke endringer i det rettslige grunnlaget for kontroll de siste ti årene og befolkningens holdninger til disse spørsmålene.

Les mer...

Arbeidslivet

Opplever arbeidstakere seg frie til å varsle om kritikkverdige forhold på jobb? Hvordan balanseres ytringsrett og lojalitet i forhold til hverandre? Dette er blant spørsmålene som søkes belyst i prosjektet.

Les mer...

Status for ytringsfrihet i Norge

I forskningsprosjektet "Status for ytringsfriheten i Norge" vil det bli foretatt en helhetlig gjennomgang av ytringsfrihetens vilkår i Norge. Dette har ikke blitt gjort siden Ytringsfrihetskommisjonen avla sin rapport i 1999, og siden den gang har en rekke hendelser og dyptgripende utviklingstrekk bidratt til å endre ytringsfrihetens vilkår, slik som terroristangrepet i USA 9/11, Muhammed-karikaturene og 22. juli-terroren i Norge. I dette prosjektet vil det fokuseres på fire større endringsprosesser: økt flerkultur og flerreligiøsitet, nye former for medie- og kommunikasjonsteknologi, nye muligheter til overvåkning og endrede styrings- og organisasjonsformer i arbeidslivet. Det vil bli arrangert flere seminarer og publiseres artikler, analyser og en avsluttende antologi.

 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få aktuelle informasjon om forskningsfunn, analyser, aktiviteter og publikasjoner.
:
:

Nytt prosjekt om Status for ytringsfriheten i Norge

Fritt Ord har besluttet å bidra til videreutvikling av prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge» for en ny periode fra 2015 til 2017. Med temaet «Offentlighetens grenser-ytringsfrihet, religion og politikk» vil forskerne gå dypere inn i hva som kan ytres og ikke ytres i norsk offentlighet.

Les mer om det nye prosjektet her (Frittord.no)

OBS! Vi jobber med å utvikle nye prosjektsider. Inntil de nye sidene er klare kan du følge oss på Frittord.no, Twitter og Facebook.

Les mer...

Økende selvsensur i norske medier?

- Frykt for represalier fra religiøse grupper er ikke noe nytt. Spørsmålet er heller ikke om selvsensuren i mediene vil øke som følge av terroren i Paris, men hvor mye og med hvilken kostnad, skriver Jon Rogstad i en kronikk i Aftenposten.

Kronikken ble først publisert i Aftenposten 14. januar 2014.

Les mer...

Ny rapport om kunstneres vurdering av ytringsfriheten

Hvordan oppfatter norske kunstnere sin kunstneriske ytringsfrihet? Hvilke muligheter og begrensninger opplever de i sitt arbeid?

I rapporten "Når kunstnere vurderer ytringsfriheten i Norge, anno 2014" undersøker Tore Slaatta og Hanne M.Okstad den kunstneriske ytringsfrihetens status i Norge. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant forfattere og visuelle kunstnere.

Last ned hele rapporten her (PDF)

Les mer...

Rapport om pressefrihetens kår i 2014 er nå tilgjengelig

I rapporten "Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem- og to tilbake?" foretar Jon Wessel-Aas en gjennomgang av rettsutviklingen på noen sentrale felt når det gjelder vilkårene for publisistisk frihet og informasjonsfrihet i Norge, med vekt på perioden fra 1999 til 2014.

Last ned hele rapporten her (PDF) 

Les mer...

"Uten sosiale medier hadde jeg ikke hatt den stemmen jeg har i dag"

Erfarne kvinnelige nettdebattanter sier man må være hardhudet og tåle ubehageligheter hvis man vil delta i debatter i sosiale medier.

Basert på et utvalg av 10 profilerte kvinnelige meningsytrere, undersøker sosiolog Hedda Espeli hva som motiverer kvinnene til å ytre seg, hvilke strategier de bruker for å nå frem med sine budskap og hvordan de håndterer ubehageligheter som oppstår som følge av deltakelse. 

Last ned hele rapporten her (PFD)

 

Les mer...

Her kan du laste ned hovedrapporten

Idag ønsker vi velkommen til avslutningskonferanse på Litteraturhuset. Her presenterer forskerne kapitler fra hovedrapporten, og oppsummerer funnene fra prosjektet, som har pågått siden høsten 2013.

Last ned hele rapporten her (PDF)

Les mer...

Avslutningskonferanse og lansering av hovedrapport

Tid: 19. november kl.09-15  Sted: Litteraturhuset, Oslo

19. november avsluttes prosjektet "Status for ytringsfriheten i Norge- Fritt Ords monitorprosjekt" med en heldagskonferanse på Litteraturhuset. Her oppsummeres funnene fra undersøkelsen, som har pågått siden høsten 2013. Utfra disse vil vi besvare prosjektets store problemstilling:

Hva er status for ytringsfriheten i Norge anno 2014?

 

Les mer...

Overvåkningsseminaret 2014: Teknologi, makt og motmakt

Spørsmålet om teknologiens rolle i samfunnet er aktualisert gjennom digitalisering, Big Data, DLD, Edward Snowdens avsløringer og vår egen deltakelse i å lagre og dele data om oss selv. Utviklingen av ny teknologi har medført nye vilkår for overvåkning, og dermed et behov for nye tilnærminger til denne.

Hvordan inngår overvåkningen i ulike former for makt, og hvilke strategier for motmakt er mulige? På hvilke måter foregår samspillet og utvekslingen mellom teknologi og selv (identitet), sett i lys av dagens overvåkningspraksiser? Dette er blant spørsmålene forskningsområdet Media Aesthetics (v/IMK, UiO) ønsker å belyse når de inviterer til Overvåkningsseminaret 2014.

Tid: 6. november, kl. 9.45-16.30.

Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo.

Seminaret er gratis, men krever påmelding.

 

 

Les mer...

Ytringsfrihet handler om mer enn juss

Under tittelen «Ytringsfrihet handler om juss» retter Lars Gauden-Kobeinstveit  i en artikkel publisert på Minervanett (15. september 2014) sterk kritikk mot rapporten «Ytringsfrihet i Norge, holdninger og erfaringer i befolkningen» publisert av «Status for ytringsfriheten i Norge - Fritt Ords monitorprosjekt». 

Kari Steen-Johnsen og Bernard Enjolras, forskere ved ISF og ledere av prosjektet, har skrevet et tilsvar hvor de begrunner rapportens metodiske valg.

Innlegget ble opprinnelig publisert på minervanett.no 17. september 2014.

Les mer...

Ytringsfriheten under press- Norge de siste 15 årene

Er ytringsfriheten truet i dagens mangfoldige og globaliserte tidsalder? Gjør ekstremisme og terrorisme at ytringsfriheten settes under press, blant annet på grunn av hensyn til offentlig sikkerhet?

På dagen 15 år etter at ytringsfrihetskommisjonens rapport «Ytringsfrihed bør finde Sted» ble fremlagt, inviterer PRIO og prosjektet NECORE til paneldiskusjon på Litteraturhuset. Her ønsker de å belyse hvilke erfaringer Norge har gjort seg i de 15 årene som har gått, og hvordan disse lærdommene brukes i møte med dagens utfordringer.

Mandag 22.september, kl 17-19. Fri adgang.

Les mer...

Skremmes minoriteter bort fra debatten?

-Det et demokratisk problem hvis negative erfaringer fører til at vi mister minoritetsstemmer i det offentlige rom, skriver ISF-forskere Arnfinn Midtbøen og Kari Steen-Johnsen. 

Kronikken ble publisert i NRK Ytring 3.september 2014.

Les mer...

Ytringsfrihet- men ikke om jobben

- Vår undersøkelse tegner et bilde av en ytringsfrihet under press. Både samfunnsinteresser og private interesser bidrar til dette. Medienes stilling i samfunnet som garantist for ytringsfrihet ser ut til å være svekket. Dette er en uheldig utvikling for et av våre grunnleggende demokratiske prinsipp, skriver forskere bak rapporten "Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen".

Kronikken ble først publisert i Aftenposten 1. september 2014. Forfatterne er prosjektforskere Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen, Elisabeth Staksrud, Arnfinn H. Midtbøen, Sissel Trygstad, Maria Utheim, Synne Sætrang og Maria Helena Gustavsson.

Les mer...

Ytringsfriheten i Norge- Holdninger og erfaringer i befolkningen

Forskerne i prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge- Fritt Ords monitorprosjekt» har kartlagt det norske folks erfaringer med ytringsfrihet. Resultatene ble presentert i dag.

Høsten 2013 og våren 2014 gjennomførte prosjektet flere spørreundersøkelser om den norske befolkningens holdninger til- og erfaringer med- ytringsfrihet, både den etniske majoritets- og minoritetsbefolkningen. Også journalister, forfattere og billedkunstnere ble spurt om sitt syn på ytringsfrihetens vilkår. Rapporten «Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen» inneholder resultater fra disse undersøkelsene.

Last ned hele rapporten her (PDF)

 

 

Les mer...

Rapportlansering: Ytringsfrihet i Norge- Holdninger og erfaringer i befolkningen

Hvordan står det til med ytringsfriheten sett fra befolkningens ståsted? Oppfattes ytringsfrihet som en viktig verdi målt opp mot andre hensyn? Hvilke erfaringer har befolkningen med ytringsfrihet – i det offentlige rommet og på arbeidsplassen? Og hvordan ser vi på medienes rolle som infrastruktur for ytringsfriheten?

Høsten 2013 og våren 2014 gjennomførte prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge» flere spørreundersøkelser om holdninger til -og erfaringer med- ytringsfrihet, både den etniske majoritets- og minoritetsbefolkningen. 3. september inviterer vi til seminar i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien i Oslo. Her vil vi presentere noen av funnene fra undersøkelsene, og gi mulighet til å stille spørsmål til forskerne.

Program og påmelding

 

Les mer...

Be Democracy - ny utstilling om sosiale medier og demokrati

Utstillingen Be Democracy åpner 14. mai. Den er Nobels Fredssenters store satsing i Grunnlovsjubileet og utforsker hvordan sosiale medier endrer demokratiet i Norge og internasjonalt. Institutt for samfunnsforskning er faglig samarbeidspartner for utstillingen, og har vært med i hele prosessen, fra idéutvikling til ferdige tekster på veggen. Flere av forskerne fra ytringsfrihetsprosjektet har bidratt, Kari Steen-Johnsen og Bernard Enjolras ved ISF, samt Karoline Andrea Ihlebæk ved IMK. Utstillingen berører spørsmålet om ytringsfrihet på ulike måter, blant annet er den digitale offentlige debatten et hovedtema.

Les mer om utstillingen her: http://samfunnsforskning.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Be-Democracy-sosiale-medier-bidrar-til-demokratisering

Les mer...

Seminar: Ytringsfrihet - en privatsak?

I regi av ytringsfrihetsprosjektet inviterer vi til Fafo-frokost torsdag 24. april 2014
kl. 08:30-09:45 i Fafos lokaler i Borggata 2B på Grønland i Oslo.

Begrenset antall plasser. Registrering innen 23. april.  

Hvor går grensen for hva du og jeg kan si og mene noe om, og hvilke fora kan vi bruke til å fremme vår mening?  På seminaret, Ytringsfrihet – en privatsak? setter vi søkelyset på forholdet mellom private meninger og offentlige arenaer. Hvor enkelt eller vanskelig er det å stille kritiske spørsmål på jobben, til ledelsen, til kolleger? Og hvor enkelt eller vanskelig er det å komme med frimodige ytringer om religion og livssyn?

Seminarprogram

 

Les mer...

Sensurforbudet kan stå for fall

I 2004 ble grunnloven endret og forbudet mot forhåndssensur presisert. Likevel kan det absolutte sensurforbudet nå stå for fall, skriver Helge Rønning, Francis Sejersted og Eivind Smith i en kronikk i Aftenposten. Et stort antall forslag om grunnlovsendringer vedrørende menneskerettigheter ligger i Stortinget, og en sentral del av pakken er et forslag om adgang til å gripe inn i grunnlovfestede rettigheter dersom det anses nødvendig. Hvis forslaget blir vedtatt, står en 200 år gammel tradisjon for fall, mener kronikkforfatterne.

Les mer...

Journalistiske normer i fare

- Politisk nøytralitet-prinsippet er under press når journalister bruker Facebook og Twitter til å dele personlig informasjon, skriver Ingrid Dahlen Rogstad, stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning, i en kronikk i Dagsavisen. Under høstens valgkamp uttrykte flere skepsis til at journalister ytret politiske standpunkter på Facebook og Twitter, og mente dette utfordret politisk nøytralitet-prinsippet. Rogstads undersøkelser viser at de journalistene i Norge som har de tetteste båndene til politikerne på Stortinget, har et svært bevisst forhold til den måten de bruker sosiale medier på.

Les mer...