Nytt i prosjektet

På denne siden finner du informasjon om aktuelle forskningsfunn, aktiviteter og publikasjoner knyttet til prosjektet. Det blir blant annet lagt ut informasjon om de ulike seminarene vi arrangerer og om nye analyser og artikler. Det vil i tillegg publiseres informasjon om eksterne arrangementer og artikler av relevanse for ytringsfrihetens status, med mål om bidra til debatt og diskusjon om status for ytringsfriheten i Norge.

Nytt prosjekt om Status for ytringsfriheten i Norge

Fritt Ord har besluttet å bidra til videreutvikling av prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge» for en ny periode fra 2015 til 2017. Med temaet «Offentlighetens grenser-ytringsfrihet, religion og politikk» vil forskerne gå dypere inn i hva som kan ytres og ikke ytres i norsk offentlighet.

Les mer om det nye prosjektet her (Frittord.no)

OBS! Vi jobber med å utvikle nye prosjektsider. Inntil de nye sidene er klare kan du følge oss på Frittord.no, Twitter og Facebook.

Les mer...

Økende selvsensur i norske medier?

- Frykt for represalier fra religiøse grupper er ikke noe nytt. Spørsmålet er heller ikke om selvsensuren i mediene vil øke som følge av terroren i Paris, men hvor mye og med hvilken kostnad, skriver Jon Rogstad i en kronikk i Aftenposten.

Kronikken ble først publisert i Aftenposten 14. januar 2014.

Les mer...

Ny rapport om kunstneres vurdering av ytringsfriheten

Hvordan oppfatter norske kunstnere sin kunstneriske ytringsfrihet? Hvilke muligheter og begrensninger opplever de i sitt arbeid?

I rapporten "Når kunstnere vurderer ytringsfriheten i Norge, anno 2014" undersøker Tore Slaatta og Hanne M.Okstad den kunstneriske ytringsfrihetens status i Norge. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant forfattere og visuelle kunstnere.

Last ned hele rapporten her (PDF)

Les mer...

Rapport om pressefrihetens kår i 2014 er nå tilgjengelig

I rapporten "Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem- og to tilbake?" foretar Jon Wessel-Aas en gjennomgang av rettsutviklingen på noen sentrale felt når det gjelder vilkårene for publisistisk frihet og informasjonsfrihet i Norge, med vekt på perioden fra 1999 til 2014.

Last ned hele rapporten her (PDF) 

Les mer...

"Uten sosiale medier hadde jeg ikke hatt den stemmen jeg har i dag"

Erfarne kvinnelige nettdebattanter sier man må være hardhudet og tåle ubehageligheter hvis man vil delta i debatter i sosiale medier.

Basert på et utvalg av 10 profilerte kvinnelige meningsytrere, undersøker sosiolog Hedda Espeli hva som motiverer kvinnene til å ytre seg, hvilke strategier de bruker for å nå frem med sine budskap og hvordan de håndterer ubehageligheter som oppstår som følge av deltakelse. 

Last ned hele rapporten her (PFD)

 

Les mer...

Her kan du laste ned hovedrapporten

Idag ønsker vi velkommen til avslutningskonferanse på Litteraturhuset. Her presenterer forskerne kapitler fra hovedrapporten, og oppsummerer funnene fra prosjektet, som har pågått siden høsten 2013.

Last ned hele rapporten her (PDF)

Les mer...

Avslutningskonferanse og lansering av hovedrapport

Tid: 19. november kl.09-15  Sted: Litteraturhuset, Oslo

19. november avsluttes prosjektet "Status for ytringsfriheten i Norge- Fritt Ords monitorprosjekt" med en heldagskonferanse på Litteraturhuset. Her oppsummeres funnene fra undersøkelsen, som har pågått siden høsten 2013. Utfra disse vil vi besvare prosjektets store problemstilling:

Hva er status for ytringsfriheten i Norge anno 2014?

 

Les mer...

Overvåkningsseminaret 2014: Teknologi, makt og motmakt

Spørsmålet om teknologiens rolle i samfunnet er aktualisert gjennom digitalisering, Big Data, DLD, Edward Snowdens avsløringer og vår egen deltakelse i å lagre og dele data om oss selv. Utviklingen av ny teknologi har medført nye vilkår for overvåkning, og dermed et behov for nye tilnærminger til denne.

Hvordan inngår overvåkningen i ulike former for makt, og hvilke strategier for motmakt er mulige? På hvilke måter foregår samspillet og utvekslingen mellom teknologi og selv (identitet), sett i lys av dagens overvåkningspraksiser? Dette er blant spørsmålene forskningsområdet Media Aesthetics (v/IMK, UiO) ønsker å belyse når de inviterer til Overvåkningsseminaret 2014.

Tid: 6. november, kl. 9.45-16.30.

Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo.

Seminaret er gratis, men krever påmelding.

 

 

Les mer...

Ytringsfrihet handler om mer enn juss

Under tittelen «Ytringsfrihet handler om juss» retter Lars Gauden-Kobeinstveit  i en artikkel publisert på Minervanett (15. september 2014) sterk kritikk mot rapporten «Ytringsfrihet i Norge, holdninger og erfaringer i befolkningen» publisert av «Status for ytringsfriheten i Norge - Fritt Ords monitorprosjekt». 

Kari Steen-Johnsen og Bernard Enjolras, forskere ved ISF og ledere av prosjektet, har skrevet et tilsvar hvor de begrunner rapportens metodiske valg.

Innlegget ble opprinnelig publisert på minervanett.no 17. september 2014.

Les mer...

Ytringsfriheten under press- Norge de siste 15 årene

Er ytringsfriheten truet i dagens mangfoldige og globaliserte tidsalder? Gjør ekstremisme og terrorisme at ytringsfriheten settes under press, blant annet på grunn av hensyn til offentlig sikkerhet?

På dagen 15 år etter at ytringsfrihetskommisjonens rapport «Ytringsfrihed bør finde Sted» ble fremlagt, inviterer PRIO og prosjektet NECORE til paneldiskusjon på Litteraturhuset. Her ønsker de å belyse hvilke erfaringer Norge har gjort seg i de 15 årene som har gått, og hvordan disse lærdommene brukes i møte med dagens utfordringer.

Mandag 22.september, kl 17-19. Fri adgang.

Les mer...

Skremmes minoriteter bort fra debatten?

-Det et demokratisk problem hvis negative erfaringer fører til at vi mister minoritetsstemmer i det offentlige rom, skriver ISF-forskere Arnfinn Midtbøen og Kari Steen-Johnsen. 

Kronikken ble publisert i NRK Ytring 3.september 2014.

Les mer...

Ytringsfrihet- men ikke om jobben

- Vår undersøkelse tegner et bilde av en ytringsfrihet under press. Både samfunnsinteresser og private interesser bidrar til dette. Medienes stilling i samfunnet som garantist for ytringsfrihet ser ut til å være svekket. Dette er en uheldig utvikling for et av våre grunnleggende demokratiske prinsipp, skriver forskere bak rapporten "Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen".

Kronikken ble først publisert i Aftenposten 1. september 2014. Forfatterne er prosjektforskere Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen, Elisabeth Staksrud, Arnfinn H. Midtbøen, Sissel Trygstad, Maria Utheim, Synne Sætrang og Maria Helena Gustavsson.

Les mer...

Ytringsfriheten i Norge- Holdninger og erfaringer i befolkningen

Forskerne i prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge- Fritt Ords monitorprosjekt» har kartlagt det norske folks erfaringer med ytringsfrihet. Resultatene ble presentert i dag.

Høsten 2013 og våren 2014 gjennomførte prosjektet flere spørreundersøkelser om den norske befolkningens holdninger til- og erfaringer med- ytringsfrihet, både den etniske majoritets- og minoritetsbefolkningen. Også journalister, forfattere og billedkunstnere ble spurt om sitt syn på ytringsfrihetens vilkår. Rapporten «Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen» inneholder resultater fra disse undersøkelsene.

Last ned hele rapporten her (PDF)

 

 

Les mer...

Rapportlansering: Ytringsfrihet i Norge- Holdninger og erfaringer i befolkningen

Hvordan står det til med ytringsfriheten sett fra befolkningens ståsted? Oppfattes ytringsfrihet som en viktig verdi målt opp mot andre hensyn? Hvilke erfaringer har befolkningen med ytringsfrihet – i det offentlige rommet og på arbeidsplassen? Og hvordan ser vi på medienes rolle som infrastruktur for ytringsfriheten?

Høsten 2013 og våren 2014 gjennomførte prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge» flere spørreundersøkelser om holdninger til -og erfaringer med- ytringsfrihet, både den etniske majoritets- og minoritetsbefolkningen. 3. september inviterer vi til seminar i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien i Oslo. Her vil vi presentere noen av funnene fra undersøkelsene, og gi mulighet til å stille spørsmål til forskerne.

Program og påmelding

 

Les mer...

Be Democracy - ny utstilling om sosiale medier og demokrati

Utstillingen Be Democracy åpner 14. mai. Den er Nobels Fredssenters store satsing i Grunnlovsjubileet og utforsker hvordan sosiale medier endrer demokratiet i Norge og internasjonalt. Institutt for samfunnsforskning er faglig samarbeidspartner for utstillingen, og har vært med i hele prosessen, fra idéutvikling til ferdige tekster på veggen. Flere av forskerne fra ytringsfrihetsprosjektet har bidratt, Kari Steen-Johnsen og Bernard Enjolras ved ISF, samt Karoline Andrea Ihlebæk ved IMK. Utstillingen berører spørsmålet om ytringsfrihet på ulike måter, blant annet er den digitale offentlige debatten et hovedtema.

Les mer om utstillingen her: http://samfunnsforskning.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Be-Democracy-sosiale-medier-bidrar-til-demokratisering

Les mer...

1814 Revisited- The Past is Still Present

I forbindelse med Grunnlovsjubileet har Akershus Kunstsenter utviklet samtidskunstutstillingen 1814 Revisited- The Past is Still Present. Målet med utstillingen er å være en motvekt til den historiserende delen av jubileet, og på denne måten engasjere og stimulere til refleksjon omkring Grunnloven og utviklingen av dagens Norge.

Utstillingen diskuterer temaer som:

- Overvåkning av kommunistene under den kalde krigen

- Behandlingen av tyskertøsene etter 2. verdenskrig

- Ytringsfrihet

- Rasehygiene og fremmedfrykt

- Religion og statskirke

Utstillingsperiode: 10. mai - 14. september 2014

 

Les mer...

Videopptak fra debattmøte om hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer skader enkeltmennesker, grupper og samfunnet vårt som helhet. De gjør folk maktesløse og redde. De bryter ned sosiale felleskap og skremmer mange bort fra samfunnsdebatten. Regjeringens svar er at trollet sprekker i solen. De diskriminerende holdningene skal bekjempes ved at de uønskede ytringene kommer til uttrykk offentlig og imøtegås.

Er dette løsningen? Er det forskning som viser at trollet virkelig sprekker i solen? Eller trenger vi andre tiltak? Har vi behov for en nasjonal handlingsplan for å bekjempe de skadelige hatefulle ytringene? Dette var noen av spørsmålene Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ønsket å diskutere da hun inviterte til debattmøte om hatefulle ytringer på Scandic Vulcan Hotell 27.mai.

Du kan se videoopptak fra hele debattmøtet på YouTube.com.

 

Les mer...

(På)virker trusler? Religionskritikk og ytringsfrihet

Påvirker trusler fremmet av grupper som enten er religiøst funderte, eller som bruker religion som begrunnelse, hva mediene offentliggjør?

I et pågående prosjekt har vi sett nærmere på hvilken plass og betydning religion og religionskritikk har i forhold til ytringsfrihet. Artikkelen er basert på et innlegg Rogstad holdt på Fafo-seminaret Ytringsfrihet- en privatsak? 24. april.   

Les mer...

Ytringsrett i arbeidslivet

"Ytringsfriheten til arbeidstakere i offentlig forvaltning er viktig. Det er tale om en grunnleggende rettighet for den enkelte ansatte, og den er også viktig for samfunnsforskningen" (SOM, Årsmelding 2013:21)

Hvordan vurderer norske arbeidstakere sine muligheter til å omtale alvorlige kritikkverdige forhold internt? I forbindelse med prosjektet "Status for ytringsfrihet i Norge" har vi bedt norske arbeidstakere ta stilling til noen påstander som berører ytringsfrihetens kår. Artikkelen er basert på et innlegg Trygstad holdt på Fafo-seminaretYtringsfrihet- en privatsak? 24. april.

Les mer...

Her finner du opptak og ressurser fra ytringsfrihetsseminaret 24. april

24. april inviterte ytringsfrihetsprosjektet til frokostseminaret Ytringsfrihet- en privatsak? i Fafos lokaler på Grønland i Oslo.  

På Fafo sine hjemmesider kan du se opptak fra arrangementet. Her finner du også debattinnledernes lysark og relevante publikasjoner. 

Les mer...

Seminar: Ytringsfrihet - en privatsak?

I regi av ytringsfrihetsprosjektet inviterer vi til Fafo-frokost torsdag 24. april 2014
kl. 08:30-09:45 i Fafos lokaler i Borggata 2B på Grønland i Oslo.

Begrenset antall plasser. Registrering innen 23. april.  

Hvor går grensen for hva du og jeg kan si og mene noe om, og hvilke fora kan vi bruke til å fremme vår mening?  På seminaret, Ytringsfrihet – en privatsak? setter vi søkelyset på forholdet mellom private meninger og offentlige arenaer. Hvor enkelt eller vanskelig er det å stille kritiske spørsmål på jobben, til ledelsen, til kolleger? Og hvor enkelt eller vanskelig er det å komme med frimodige ytringer om religion og livssyn?

Seminarprogram

 

Les mer...

Sensurforbudet kan stå for fall

I 2004 ble grunnloven endret og forbudet mot forhåndssensur presisert. Likevel kan det absolutte sensurforbudet nå stå for fall, skriver Helge Rønning, Francis Sejersted og Eivind Smith i en kronikk i Aftenposten. Et stort antall forslag om grunnlovsendringer vedrørende menneskerettigheter ligger i Stortinget, og en sentral del av pakken er et forslag om adgang til å gripe inn i grunnlovfestede rettigheter dersom det anses nødvendig. Hvis forslaget blir vedtatt, står en 200 år gammel tradisjon for fall, mener kronikkforfatterne.

Les mer...

Journalistiske normer i fare

- Politisk nøytralitet-prinsippet er under press når journalister bruker Facebook og Twitter til å dele personlig informasjon, skriver Ingrid Dahlen Rogstad, stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning, i en kronikk i Dagsavisen. Under høstens valgkamp uttrykte flere skepsis til at journalister ytret politiske standpunkter på Facebook og Twitter, og mente dette utfordret politisk nøytralitet-prinsippet. Rogstads undersøkelser viser at de journalistene i Norge som har de tetteste båndene til politikerne på Stortinget, har et svært bevisst forhold til den måten de bruker sosiale medier på.

Les mer...

Å motarbeide «lovlige» hatefulle ytringer

- Når temaet hatefulle ytringer melder seg er det lett for mange å fortape seg i kriminaliseringen av slike ytringer og forbudets forhold til ytringsfriheten. Det som blir overskygget og glemt i denne debatten er skadevirkningene av både de «ulovlige» og «lovlige» hatefulle ytringer, sier Ronald Craig, rådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet. I et foredrag holdt for European Law Students Association om hatefulle ytringer etterlyser Craig en omfattende og helhetlig nasjonal strategi for å motarbeide skadevirkningene av både «lovlige» og «ulovlige» hatefulle ytringer og kommer med konkrete forslag fra Ombudet til tiltak. Les hele foredraget ved å klikke på les mer under.

Les mer...

Seminar: Nettdebatten etter 22.juli

Den 10. Januar 2014 vil ledende forskere og debattredaktører samles for å diskutere håndtering av nettdebatten i norske medier: Hvilke endringer har skjedd siden 22.juli? Hva mener egentlig nettdebattantene selv? Og hvordan ser framtiden til nettdebatten ut? Blant deltakerne er Jane Singer, internasjonal medieekspert, Erik Tornes, debattredaktør i Aftenposten, og Halvor Tretvoll, debattredaktør i NRK Ytring. Seminaret er gratis og åpent for alle, men påmelding er påkrevd. Klikk på ”les mer” for mer informasjon og påmelding.

Les mer...

Ytringsfriheten i dag og i morgen

”Gjennom noen hundreår er ytringsfrihetens virkeområde stadig utvidet - noen vil nok si utvannet. Men KJERNEN er fortsatt friheten til å kritisere makt og maktmisbruk. Gjør vi det?” spør forfatter Sidsel Mørch, som i slutten av november ble tildelt Norske PENs pris for ”fremragende bruk av ytringsfriheten”. I sin takketale trekker Mørch historiske linjer mellom ytringsfrihetene før og nå, og peker på sentrale problemstillinger for ytringsfrihetens vilkår i dag. Les hele talen ved på klikke på ”les mer”.

 

Les mer...

Verdensmestre i ytringsfrihet

Vi har lett for å tro at ytringsfrihet og informasjonsfrihet er lett, og at Norge er «verdensmestre» på dette. Det er ikke så enkelt, skriver Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. I sin kronikk, formulert som et åpent brev til kulturminister Thorhild Widvey og justisminister Anders Anundsen, går Jensen ytringsfriheten nærmere etter i sømmene og kommer med konkrete forslag til hva regjeringen bør gjøre om de vil bedre ytringsfrihetens stilling i Norge. Les hans forslag under «analyse» på nettsiden, eller ved å trykke på «les mer» under. Kronikken har også vært publisert i Aftenposten.

Les mer...

Hva avgjør høyesteretts ytringsfrihetspraksis?

Det er ikke godt å si hva som avgjør Høyesteretts valg av rettsgrunnlag i ytringsfrihetssaker, skriver Anine Kierulf, stipendiat ved institutt for offentlig rett UiO, i artikkelen «Hvilken rolle spiller Grunnloven § 100 i høyesteretts ytingsfrihetspraksis?». I 2004 ble en ny § 100 i Grunnloven vedtatt, med bakgrunn i forslag om å styrke hensynet til sannhet, personlig frihet og demokrati fremmet av Ytringsfrihetskommisjonen i 1999. Samtidig må Høyesterett forholde seg til flere overnasjonale regelsett, slik som den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) art. 10. Med dette som bakgrunn undersøker Kierulf i sin artikkel i hvilken utstrekning Høyesterett har brukt § 100, og hvordan bestemmelsen brukes når den brukes. Du finner artikkelen under «publikasjoner, eller ved å trykke på «les mer» under. Artikkelen er også publisert i Lov og Rett 3/2012.

Les mer...

«Ytringsfrihed bør finde Sted»

Sist gang det ble gjort en helhetlig gjennomgang av status for ytringsfriheten i Norge var med Ytringsfrihetskommisjonens rapport i 1999: «Ytringsfrihed bør finde Sted. Forslag til ny Grunnlov §100» (NOU 1999:27). Kommisjonen foretok en grunnleggende gjennomtenkning av ytringsfrihetens stilling i det norske samfunnet, og et kjernepunkt for arbeidet var en revisjon av ytringsfrihetens grunnlovsvern. Et resultat av arbeidet var blant annet forslag til ny Grunnlov §100. Les rapporten under "publikasjoner" på nettsiden eller ved å klikke på "les mer" under.

Les mer...

Ytringsfrihetskommisjonen 14 år etter: Hva har skjedd?

Ytringsfrihetskommisjonen foretok en omfattende gjennomgang av ytringsfrihetens status i Norge i 1999, men hva har skjedd siden da? Den 20. november vil tidligere medlemmer av kommisjonen, samt forskere tilknyttet det nye prosjektet om ytringsfrihetens status, diskutere samfunnsmessige endringer siden utredningen ble levert og hvordan disse påvirker ytringsfrihetens vilkår. I panelet sitter blant annet Francis Sejersted, Eivind Smith og Nazneen Khan-Østrem. Seminaret holdes i Fritt Ords lokaler fra kl 14.00 til 17.00. Deltakelse er gratis, men påmelding er påkrevd. Klikk på «les mer» for mer informasjon og påmelding.

Les mer...

Workshop med Timothy Garton Ash

Onsdag 13. november inviterer Fritt Ord til workshop med Timothy Garton Ash, direktør av «Free Speech Debate Project» og professor ved Oxford og Stanford. Ash vil gi en oppdatert oversikt over status for ytringsfriheten i ulike land og presentere erfaringer fra prosjektet «Free Speech Debate», i tillegg vil han svare på spørsmål relatert til status for ytringsfriheten i Europa og Norge. Workshopen har begrenset med plasser, meld deg på ved å sende e-post til tonje.olsrud@fritt-ord.no. Ash deltar også på seminar på Litteraturhuset 12. november, trykk på "les mer" under for mer informasjon.

Les mer...

Bruk stemmen – ta stemmen.

I forbindelse med 100-års jubileet for kvinners stemmerett arrangerer Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) og STK seminar om ytringsrett i dagens Norge. Seminaret vil sette fokus på ytringsrett i vid forstand, og se på gapet mellom formelle rettigheter og kjønnede normer. Sentrale spørsmål er hvilke nye muligheter for ytringer i det offentlige rom som har oppstått i senere år, for eksempel gjennom sosiale medier, og hvordan disse mulighetene også gir nye former for sanksjoner mot ytringer. Det vil bli paneldebatt, med blant annet samfunnsdebattant og Høyre-politiker Heidi Nordby Lunde (VamPus) og kommentator i Dagbladet Marte Michelet.

Les mer...

Oppstart for prosjektet

Arbeidet med å kartlegge ytringsfrihetens status i Norge er nå godt i gang. I løpet av høsten vil det bli ferdigstilt en representativ befolkningssurvey med mål om å kartlegge borgernes opplevelse av ytringsmuligheter, faktiske bruk av ytringsfriheten og deres holdninger til ytringsfrihet. Dette er et sentralt element i prosjektet som helhet. Undersøkelsen gjennomføres som en webundersøkelse og det tas sikte på å gjennomføre 2000 intervjuer. I september er det i tillegg startskudd for første seminarrekke knyttet til prosjektet. Første seminar holdes 7. november og legger opp til diskusjon rundt juridiske, historiske, (medie)teknologiske, filosofiske og estetiske perspektiver knyttet til grunnloven, demokrati og ytringsfrihet.

Les mer...

Ytringsfrihetens høyborg?

Ikke lenge etter toårsdagen for 22. juli postet en ukjent tilkallingshjelp for Stortingets referentseksjon sterkt negative ytringer om Eskil Pedersens rolle på Utøya, på sin private facebookside. Hendelsen endte med at referenten mistet jobben sin. Dette utgjør utgangspunktet når Anine Kierulf, stipendiat ved Institutt for offentlig rett (UiO), i en kronikk tar for seg viktige problemstillinger rundt grensene for ytringsfriheten. Er det kurant å spre ytringer fra private Facebooksider? Om referenten måtte tåle sosiale reaksjoner – var det riktig av Stortinget å terminere hans oppdrag på grunn av hans ytring? Hvilken lojalitetsplikt har man overfor en arbeidsgiver?

Les mer...

Grunnlov, ytringsfrihet og demokrati

I løpet av 2013 og 2014 vil vi arrangere flere seminarer hvor ulike temaer knyttet til ytringsfrihet blir tatt opp til diskusjon. Første seminar holdes 7. november 2013 og knyttes opp mot feiringen av den norske grunnlovens 100-årsjubileum. Jubileet skal gjøre oss bedre kjent med grunnlovens historie, omstendighetene rundt dens tilblivelse og dens status og betydning i dag. Som et bidrag til jubileet vil seminaret i november samle et tverrfaglig panel som vil drøfte juridiske, historiske, (medie)teknologiske, filosofiske og estetiske perspektiver knyttet til grunnloven, demokrati og ytringsfrihet. Mer informasjon og mulighet for påmelding finner du ved å trykke på «les mer» under.

Les mer...