Om Prosjektet

Del på Facebook

Om delprosjektene

Prosjektet er delt inn i seks hoveddeler med flere delprosjekter hvor partnerne har ansvar for hver sin del. Et sentralt element i prosjektet er en større survey med mål om å kartlegge både den generelle befolkningens og spesifikke gruppers holdninger til og erfaringer med ytringsfrihet. I tillegg vil det bli gjennomført kvalitative intervjuer og analyser innen en rekke temaer.

 

rsz_1rsz_img_2663red.jpg/
Foto: Status for ytringsfriheten

1. Ytringsfrihetens vilkår - holdninger og regelverk

 

Denne delen av prosjektet består av tre hoveddeler: 

 

Delprosjekt 1 er en representativ opinionsundersøkelse av befolkningen med mål om å kartlegge borgernes opplevelse av ytringsmuligheter, faktiske bruk av ytringsfriheten og deres holdninger til ytringsfrihet. Dette er et sentralt element i prosjektet som helhet. Befolkningssurveyen vil bidra til å belyse flere ulike problemstillinger i prosjektet, slik som betydningen av kulturelle endringer, overvåkning og kontroll, digitalisering og arbeidslivet. Undersøkelsen gjennomføres som en webundersøkelse og utvalget stratifisertes på kjønn, alder, geografi og utdanning. Det tas sikte på å gjennomføre 2000 intervju som gir et godt grunnlag for nedbrytning av data på regioner. 

 

Kontaktpersoner: Elisabeth Staksrud og Kari Steen-Johnsen.

 

Delprosjekt 2 bygger på opinionsundersøkelsen, men retter seg mot grupper av spesiell interesse i et ytringsfrihetsperspektiv; etniske minoriteter, journalister og kulturarbeidere. Aktuelle temaer vil blant annet være forholdet mellom religion og ytringsfrihet, selvsensur og tilgang til ytringsarenaer.

 

Kontaktpersoner: Elisabeth Staksrud og Kari Steen-Johnsen.

 

Delprosjekt 3 tar for seg ytringsfrihetens rettslige vilkår i Norge. Det har skjedd flere endringer i ytringsfrihetens vilkår i tiden etter 1999, da Ytringsfrihetskommisjonen avga sin rapport. Dette gjelder ikke minst med hensyn til forholdet mellom pressefriheten på den ene side og personvernet på den annen side, et forhold som også Ytringsfrihetskommisjonen viet betydelig oppmerksomhet. Delprosjekt 3 vil gjøre en deskriptiv analyse av denne rettslige utviklingen.

 

Kontaktperson: Jon Wessel-Aas

 

 

rsz_jobbx_068delprosjekt.jpg/
Foto: JobbX

2. Ytringsfrihet i et flerkulturelt samfunn

Denne delen har to delprosjekter:

 

Delprosjekt 1 tar for seg etniske minoriteters erfaring med offentligheten. Det vil bli utført en kvalitativ intervjuundersøkelse både blant aktive skribenter med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge, og blant etniske minoriteter som har valgt ikke å delta i offentlig debatt. Intervjuene vil blant annet ta for seg erfaringer med deltakelse, frihet i valg av tema å ytre seg om og hvordan debattklima påvirker opplevd mulighet til deltakelse. 

 

Kontaktpersoner: Arnfinn Midtbøen og Kari Steen-Johnsen.

 

Delprosjekt 2 vil se på forholdet mellom religionskritikk og ytringsfrihet. I debatter om ytringsfrihetens kår har flerreligiøsitet stått sentralt, for eksempel i debattene om hijab i politiet og muhammed-karikaturene. Dette er temaer som utfordrer samfunnets kollektive verdigrunnlag, og derigjennom problematiserer religion som privat versus offentlig anliggende.I dette delprosjektet vil det bli utført kvalitative intervjuer med sentrale aktører innenfor medier og det politiske feltet, samt de ulike religiøse menighetene knyttet til hvordan de opplever spenningen mellom ytringsfrihet og religionskritikk. I tillegg vil temaet bli belyst gjennom befolkningssurveyen (jf. Arbeidspakke 1, delprosjekt 1).

 

Kontaktperson: Jon Rogstad

 

 

rsz_1rsz_mobilhånd02.jpg/
Foto: Status for ytringsfriheten

3. Digitalisering og endrede mediestrukturer

Denne delen har tre delprosjekter:

 

Delprosjekt 1 er en portvaktstudie med fokus på ytringsfriheten i et maktperspektiv.Spesifikke institusjoner og personer har en særskilt viktig portvaktrolle som tilrettelegger for og håndhevere av ytringsfriheten og dette delprosjektet vil belyse hvordan digitalisering og overgangen til nye publiseringsplattformer utfordrer og endrer den etablerte portvaktmakten.Det vil bli utført ca. 40-50 kvalitative eliteintervjuer med sentral personer innenfor etablerte medier, nye medier og kulturindustrien. I tillegg vil befolkningens forståelse av og holdninger til portvakter bli belyst gjennom data innhentet i surveyundersøkelsen (jf. Arbeidspakke 1, delprosjekt 1).

 

Kontaktperson: Karoline Ihlebæk

 

Delprosjekt 2 ser på innovasjon, journalistikk og publikumsdeltakelse. Det vil blant annet bli undersøkt hvordan digitalisering og bruk av nye medieplattformer bidrar til å endre medienes utøvelse av sin samfunnsrolle. Det vil i tillegg bli sett på mediebransjens utfordrende økonomiske situasjon og mulige konsekvenser for journalistikkens vilkår, slik som muligheten til gjøre kritisk og undersøkende journalistikk. Dette vil bli belyst gjennom case-studier i utvalgte redaksjoner hos ledende medieorganisasjoner. Det vil bli utført intervjuer med journalister, debattansvarlige og sentrale beslutningstakere.

 

Kontaktperson: Karoline Ihlebæk

 

Delprosjekt 3 vil undersøke offentlig debatt slik den foregår gjennom sosiale medier, med fokus på hvordan endrede vilkårene for ytringsfriheten. Blant de sentrale spørsmålene er hvordan nye medier bidrar til å forskyve grensen mellom det offentlige og det private, ved å åpne opp for nye uttrykksformer og nye typer argumenter.Dette vil bli belyst gjennom intervjuer med sentrale deltagere i offentlig debatt på sosiale medier og gjennom en webanalyse hvor store mengder innlegg på sosiale medier vil bli analysert. I tillegg vil data fra befolkningssurveyen bli tatt i bruk  (jf. Arbeidspakke 1, delprosjekt 1).

 

Kontaktpersoner: Kari Steen-Johnsen og Bernard Enjolras.

 

 

rsz_Øyedelprosjektimg_2638.jpg/
Foto: Status for ytringsfriheten

4. Sikkerhet, kontroll og overvåkning

Denne delen har tre delprosjekter: 

 

Delprosjekt 1 tar for seg kontroll og overvåkning av elektroniske kommunikasjonssystemer. Som i resten av den vestlige verden har vi i Norge opplevd et markert skifte i tilnærming fra statlige myndigheter med hensyn til å erstatte målrettede, konkret begrunnede inngrep i enkeltindividers kommunikasjonsfrihet, med mer generelle, systematiske og vilkårlige inngrep i hele befolkningens kommunikasjonsfrihet. Dette delprosjektet vil gi en deskriptiv oversikt over den juridiske utviklingen rundt kontroll og overvåkning av elektroniske kommunikasjonssystemer, samt peke på hvilke spenninger dette skaper med hensyn til det rettslige vernet av ytrings- og kommunikasjonsfriheten.

 

Kontaktperson: Jon Wessel-Aas

 

Delprosjekt 2 undersøker befolkningens holdninger til personvern, overvåkning og kontroll før og etter 22. juli. Gjennom befolkningssurveyen (jf. Arbeidspakke 1, delprosjekt 1) belyses hvordan befolkningen og spesielle grupper forholder seg til personverns- og sikkerhetsspørsmål i sin bruk av nett og om det påvirker deres bruk av nettet til å ytre seg. Ved hjelp av sammenligning med allerede innsamlede data kan vi studere endringer like etter 22.juli og i noe lengre perspektiv.

 

Kontaktperson: Bernard Enjolras

 

Delprosjekt 3 ser på ytringsfrihet og overvåkning i et medieteoretisk perspektiv. For å delta eller ganske enkelt eksistere i vårt samfunn er man allerede innrullert i en rekke overlappende og foranderlige nettverk av registreringssystemer og databaser som i prinsippet kan krysses og koples på måter som reaktualiserer et stort, samfunnsmessig og demokratisk påtrengende tema, nemlig overvåking. I dette delprosjektet vil det bli diskutert hvilke spenninger som aktualiseres mellom retten og friheten til å ytre seg i offentligheten, inklusive friheten til å eksponere seg selv på nettet, og den informasjonen man elektronisk er tvunget til å gi fra seg

 

Kontaktperson: Liv Hausken.

 

 

rsz_img_2619delprosjekt.jpg/
Foto: Status for ytringsfriheten

5. Managerialisme og ytringsfrihetens kår i arbeidslivet

Denne delen har tre delprosjekter:

 

Delprosjekt 1 vil det bli sett på ytringsfrihet og varsling på arbeidsplassen. Mens det foreligger relativt god oversikt over varslingsproblematikken i norsk arbeidsliv (se Trygstad & Skivenes 2012 og Bjørkelo 2010 for kunnskapsstatus), mangler vi kunnskap om hvordan ulike ledelses- og organisasjonsprinsipper lager formelle og uformelle normer som styrer arbeidstakernes ytringsmuligheter. Dette vil her bli sett på gjennom nye analyser av data samlet inn blant norske arbeidstakere på tvers av sektorer og bransjer i 2010 (Trygstad 2010).

 

Kontaktperson: Sissel C. Trygstad

 

Delprosjekt 2 undersøker arbeidsgiveres og arbeidstageres perspektiver på ytringsfrihet. Det vil bli søkt etter informasjon om hva som er sentrale målsettinger ved ulike rutiner og strategier, og om disse stemmer overens med praksis. Har aktørene sammenfallende syn? Det vil også bli søkt å avdekke aktørenes refleksjoner knyttet til ytringsfrihet i arbeidslivet. Det vil bli gjennomført kvalitative intervjuer med sentrale aktører på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i et utvalg offentlige og private virksomheter. I tillegg vil det bli benyttet data samlet inn i et pågående prosjekt om varslingsbestemmelser og fra dette prosjektets opinionsundersøkelse (jf. Arbeidspakke 1, delprosjekt 1).

 

Kontaktperson: Sissel C. Trygstad

 

I delprosjekt tre vil det bli gjennomført en kartlegging og systematisering av ulike rutiner, strategier og retningslinjer som berører informasjon, kommunikasjon og ytringer (i vid forstand) i et utvalg virksomheter i privat og offentlig sektor innsamlet i delprosjekt to, i tillegg til at dette også vil bli innhentet fra ytterligere 20 virksomheter. De ulike dokumentene vil bli analysert på bakgrunn av dimensjoner som blant annet: Hva omtales, hvem er de beregnet for, inneholder dokumentene eiledning og/eller plikter og kan man bli sanksjonert ved brudd.

 

Kontaktperson: Sissel C. Trygstad

 

 

6. Tverrgående refleksjon og sammenfatning

For å sikre at innsiktene fra de ulike delprosjektene bidrar til nye helhetlige forståelser av offentlighet og ytringsfrihet, har vi definert en egen prosjektdel der målet er å sørge for at innsikter bringes sammen og diskuteres.

 

Dette mer teoretisk innrettede  delprosjektet vil samle alle forskerne i en faglig diskusjon om den politiske og kulturelle offentlighetens videre ’strukturendring’ med vekt på differensiering av temaer, kommunikasjonsformer og medier som kan utfordre offentlighetens sentrale funksjon i demokratiet. Det vil bli utgitt en antologi ved et norsk forlag der alle prosjektdeltakerne bidrar, og der ytringsfrihetens vilkår belyses fra ulike synsvinkler. Resultater vil også bli gjort tilgjengelig i seminarrekken knyttet til prosjektet.

 

Kontaktpersoner: Bernard Enjolras og Terje Rasmussen