Om Prosjektet

Del på Facebook

Om prosjektet

Norge har de siste tiårene gjennomgått store samfunnsendringer som berører vilkårene for ytringsfriheten. I dette prosjektet vil det blir gjort en helhetlig vurdering av ytringsfrihetens status i Norge, med fokus på fire større endringsprosesser.

rsz_1rsz_ytring_forstorret.jpg/Prosjektet, med tittel «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt», ledes av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord og løper fram til utgangen av 2014. Samarbeidspartnere er Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved UiO, Fafo, TNS Gallup og jurist Jon Wessel-Aas.

Forrige gang det ble gjort en helhetlig gjennomgang av status for ytringsfriheten i Norge var med Ytringsfrihetskommisjonens rapport i 1999. Siden da har en rekke hendelser og mer dyptgripende utviklingstrekk påvirket vilkårene for ytringsfrihet i Norge. Prosjektet vil fokusere på fire større endringsprosesser som vi mener er sentrale for å gjøre opp status for ytringsfriheten per 2014.

 

Globalisering og flerkultur

For det første har vi fått et mer komplekst, flerkulturelt, flerreligiøst, individualisert og globalt samfunn. Det kulturelle mangfoldet og informasjonsflyten som går på tvers av landegrenser har medført en tilspisset debatt om ytringsfrihetens grenser og innhold og om diskriminering av minoriteter i det offentlige rom. For å forstå hva dette betyr vil vi undersøke hvordan ulike deler av befolkningen opplever vilkårene for å øve religionskritikk. Vi vil også studere etniske minoriteters opplevelse av mulighetene for å ytre seg i offentligheten.

 

Digitalisering og en endret medievirkelighet

For det andre har det funnet sted en radikal endring innen medie- og kommunikasjonsteknologi som har påvirket journalistikken og publikums mulighet til å ytre seg. Fremveksten av Internett og Web har endret offentlighetens institusjoner og infrastruktur, og påvirker i høy grad også de tradisjonelle mediene. Nye føringer legges for hvordan informasjon produseres, filtreres og konsumeres og for hvordan kommunikasjon foregår. For å undersøke dette vil vi både studere mediehusene og deres oppfatning av endrede rammevilkår og strategier, og gå inn i offentlighetskulturen som eksisterer i ulike sosiale medier.

 

Overvåkning og kontroll

For det tredje har det funnet sted en endring i både statens og markedets overvåkningskapasitet og definerte behov for kontroll. Samtidig som medieutviklingen har utvidet muligheten for folk til å ytre seg har også digitale innovasjoner gjort det lettere å overvåke kommunikasjon, markedstransaksjoner og ytringer. Prosjektet vil blant annet undersøke hvordan befolkningens holdninger til kontroll, overvåkning og vern av ytringsfriheten har endret seg fra før 22.juli og frem til nå, i tillegg til å gjøre en juridisk gjennomgang av hvordan myndighetenes fullmakter til overvåkning har endret seg.

 

Managerialisme

For det fjerde har arbeidslivet i løpet av de siste tiår vært preget av en økt grad av mål- og resultatstyring, bruk av insentiver, krav til fleksibilitet og kontroll. Disse endringene kan komme i konflikt med viktige demokratiske rettigheter som deltakelse og innflytelse. I arbeidslivet vil arbeidstakerens ønsker om og rett til å ytre seg om forhold som berører både egne utviklingsmuligheter, arbeidssituasjon og virksomhetens funksjon og utvikling balanseres mot faktorer som arbeidsgivers styringsrett og krav om lojalitet. Prosjektet vil gå inn i utvalgte bedrifter både i privat og offentlig sektor og studere regelverk og retningslinjer, samt holdninger til ytringsfrihet på arbeidsplassen både blant arbeidstakere og -givere.

 

Prosjektet legger stor vekt på formidling og debatt og det vil holdes flere seminarrekker gjennom prosjektperioden. Det vil også bli publisert en oversiktsrapport og det vil bli utgitt en antologi ved et norsk forlag der alle prosjektdeltakerne bidrar, og der ytringsfrihetens vilkår belyses fra ulike synsvinkler. Prosjektet avsluttes med en konferanse i november 2014.

 

Les mer om de seks delprosjektene her.

Les mer om forskerne i prosjektet her. 

 

Informasjonsbank: Data og metode

Her finner du informasjon om spørreundersøkelser, regresjonsanalyser og intervjuguider som er benyttet i forbindelse med prosjektet. Filer merket HR er knyttet til prosjektets hovedrapport.

 

Spørreundersøkelser

 

Intervjuguider

 

Regresjonsanalyser